भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 2650 2650 0
D 51 51 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2601 2065 536 0
D 43 30 13 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 49 45 4 0
D 8 2 4 2
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2646 2627 10 9
D 45 41 0 4
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 2627 2627 0
D 41 43 -2
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 9
D 4
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank BARATGADHA 6443, MAHARAJGANJ 112 112 0 112 63 49 0 0 0 0 0 112 0 104 0 8 104 104 0 8
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India ADB PHARENDA, MAHARAJGANJ 115 115 0 111 79 32 0 4 3 1 0 111 3 113 0 1 113 113 0 1
महाराजगंज फरेन्दा HDFC BANK LTD Maharajganj, MAHARAJGANJ 38 38 0 12 11 1 0 26 25 1 0 12 25 37 0 0 37 37 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Bank of Baroda Anand Nagar, MAHARAJGANJ 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India NAUSAGAR, MAHARAJGANJ 22 22 0 22 15 7 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 22 22 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank PURENDERPUR, MAHARAJGANJ 101 101 0 100 100 0 0 1 1 0 0 100 1 101 0 0 101 101 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank BRIDGEMANGANJ 6387, MAHARAJGANJ 47 47 0 46 28 18 0 1 0 1 0 46 0 46 0 0 46 46 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India DHANI, MAHARAJGANJ 15 15 0 15 14 1 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 15 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Gorakhpur District Cooperative Bank Ltd Anand Nagar , MAHARAJGANJ 56 56 0 56 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56 0 0 56 56 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank BARGAHPUR 6435, MAHARAJGANJ 165 165 0 165 110 55 0 0 0 0 0 165 0 164 1 0 164 164 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank DHANI 6388, MAHARAJGANJ 42 42 0 42 19 23 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 42 42 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank SINGHPURTALHI 6441, MAHARAJGANJ 67 67 0 67 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67 0 0 67 67 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank PAISIA 6437, MAHARAJGANJ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India LAXMIPUR, MAHARAJGANJ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India KOLHUI, MAHARAJGANJ 235 235 0 235 125 110 0 0 0 0 0 235 0 233 2 0 233 233 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India MOHANPUR, MAHARAJGANJ 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
महाराजगंज फरेन्दा CANARA BANK ANANDNAGAR PHARENDA, MAHARAJGANJ 44 44 0 43 43 0 0 1 0 1 0 43 0 43 0 0 43 43 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India BRIDGEMANGANJ, MAHARAJGANJ 43 43 0 43 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 43 43 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India BHAIYA PHARENDA MAHARAJGANJ, MAHARAJGANJ 4 4 0 4 3 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank MACHHALIGAON, GORAKHPUR 7 7 0 6 6 0 0 1 1 0 0 6 1 7 0 0 7 7 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank KOLUHI 6389, MAHARAJGANJ 112 112 0 111 89 22 0 1 1 0 0 111 1 112 0 0 112 112 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank SAMPATIHA 6428, MAHARAJGANJ 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Axis Bank Maharajganj, MAHARAJGANJ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
महाराजगंज फरेन्दा CENTRAL BANK OF INDIA PHARENDRA, MAHARAJGANJ 16 16 0 16 15 1 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 16 16 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Maharajganj District Cooperative Bank Ltd NSBL BAGAPAR, MAHARAJGANJ 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India SAMARDHIRA MAHARAJGANJ, MAHARAJGANJ 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
महाराजगंज फरेन्दा PUNJAB NATIONAL BANK PARSAUNA, MAHARAJGANJ 21 21 0 20 20 0 0 1 1 0 0 20 1 21 0 0 21 21 0 0
महाराजगंज फरेन्दा PUNJAB NATIONAL BANK 794200- Pipiganj, GORAKHPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
महाराजगंज फरेन्दा PUNJAB NATIONAL BANK ANAND NAGAR MAHARAJGANJ, MAHARAJGANJ 32 32 0 30 28 2 0 2 2 0 0 30 2 32 0 0 32 32 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Gorakhpur District Cooperative Bank Ltd Brijmanganj, MAHARAJGANJ 145 145 0 145 140 5 0 0 0 0 0 145 0 140 5 0 140 140 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank SAMARDHIRA(BASANTPUR) 6431, MAHARAJGANJ 60 60 0 60 48 12 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 60 60 0 0
महाराजगंज फरेन्दा U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. FARENDA, MAHARAJGANJ 116 116 0 116 111 5 0 0 0 0 0 116 0 115 1 0 115 115 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank LEHRA 6390, MAHARAJGANJ 192 192 0 192 183 9 0 0 0 0 0 192 0 192 0 0 192 192 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Gorakhpur District Cooperative Bank Ltd Luxmipur, MAHARAJGANJ 29 29 0 29 27 2 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 29 29 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank KHAJURIA 6426, MAHARAJGANJ 141 141 0 141 89 52 0 0 0 0 0 141 0 141 0 0 141 141 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Axis Bank Nautanwa, MAHARAJGANJ 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank MAHADEVA 6392, MAHARAJGANJ 66 66 0 62 38 24 0 4 4 0 0 62 4 66 0 0 66 66 0 0
महाराजगंज फरेन्दा UNION BANK OF INDIA ANANDNAGAR-PHARENDA, MAHARAJGANJ 100 100 0 98 60 38 0 2 2 0 0 98 2 100 0 0 100 100 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank BAHADURI BAZAR 6386, MAHARAJGANJ 135 135 0 135 130 5 0 0 0 0 0 135 0 134 1 0 134 134 0 0
महाराजगंज फरेन्दा PUNJAB NATIONAL BANK SHAHABAD, MAHARAJGANJ 17 17 0 17 16 1 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 17 17 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank SEKHUWANI 6440, MAHARAJGANJ 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India BHAGIRATHPUR, MAHARAJGANJ 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
महाराजगंज फरेन्दा UCO BANK CAMPIERGANJ, GORAKHPUR 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
महाराजगंज फरेन्दा State Bank of India RUNUA, MAHARAJGANJ 75 75 0 75 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75 0 0 75 75 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank PIPEEGANJ, GORAKHPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank UDITPUR 6397, MAHARAJGANJ 230 230 0 227 167 60 0 3 3 0 0 227 3 230 0 0 230 230 0 0
महाराजगंज फरेन्दा Baroda U.P Bank LOTAN, SIDHARTHNAGAR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow