Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी सर्वे ग्रामगलत फसली ग्रामरूपांतरण ग्रामवर्तमान ग्रामRTK ग्रामRI to DMDM to SDMSDM Unlockअवशेष
1 बरेली आंवला 376 11 0 6 359 355 355 355 355 4
2 बरेली नवावगंज 334 0 0 1 333 333 333 333 333 0
3 बरेली फरीदपुर 388 23 2 4 361 356 356 356 356 5
4 बरेली बरेली 417 8 1 4 405 403 403 403 403 2
5 बरेली बहेड़ी 416 8 0 0 408 404 404 404 404 4
6 बरेली मीरगंज 250 12 0 0 238 238 238 238 238 0
कुल योग 2181 62 3 15 2104 2089 2089 2089 2089 15