Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी सर्वे ग्रामगलत फसली ग्रामरूपांतरण ग्रामवर्तमान ग्रामRTK ग्रामRI to DMDM to SDMSDM Unlockअवशेष
1 रामपुर टाण्डा 159 1 8 0 158 148 147 147 135 23
2 रामपुर बिलासपुर 219 6 0 1 212 196 196 196 196 16
3 रामपुर मिलक 208 0 0 1 207 207 207 207 207 0
4 रामपुर शाहवाद 211 5 0 2 204 202 197 197 197 7
5 रामपुर सदर 211 0 0 1 210 207 205 205 205 5
6 रामपुर स्वार 194 2 0 0 192 174 172 172 172 20
कुल योग 1202 14 8 5 1183 1134 1124 1124 1112 71