राजस्व सर्वे ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 अचकवापुर (180015) 180015
2 अराजी दुही पुरेचेतन (179939) 179939
3 चौरा (179930) 179930
4 नैपुरा (179977) 179977
5 पुरेचेतन (179938) 179938
6 पूरे प्रहलाद दास (180016) 180016
7 सलेमपुर (179933) 179933
8 सीतारामपुर (179748) 179748
9 सुखरामपुर (179932) 179932
Total 9
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.