राजस्व सर्वे ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 अजमेरीपुर (112120) 112120
2 अबुतालिबपुर (112135) 112135
3 अमीरपुरदास (धर्म०A) (112233) 112233
4 आराजी तौफीर (112092) 112092
5 आलमपुर नीला (112330) 112330
6 इन्छावाला (112112) 112112
7 इन्छावाला बरामदा (112113) 112113
8 इन्दरपुर राजरुप A (112096) 112096
9 इस्‍लामपुर शब्‍बीर (112332) 112332
10 इस्‍लामपुर हटटु (112218) 112218
11 ऑसुखेड़ी (112116) 112116
12 औरंगपुर बीबी (112237) 112237
13 औरंगाबादशकूरपुरA (112133) 112133
14 कुन्दनपुर A (112026) 112026
15 कुन्दनपुर बी.ए. (112025) 112025
16 कुवंरपुर चतरभौज (112108) 112108
17 खानकुलीपुर (112090) 112090
18 खानजहांपुरनौआवाद (112349) 112349
19 खेड़की काजी (112240) 112240
20 खेड़की हेमराज (112236) 112236
21 खैरपुर खद्दर (112119) 112119
22 गोकलपुर परमा (112328) 112328
23 गोवर्धनपुर (112093) 112093
24 गंगोई खादर (112214) 112214
25 घुडियापुर-ए (112350) 112350
26 चकरानी (112134) 112134
27 चौकपुरी (112469) 112469
28 जयसिह पुर (112481) 112481
29 जलालपुर काजी ए. (112341) 112341
30 जहानाबाद A (112018) 112018
31 जहानाबाद-A (112504) 112504
32 झकड खादर (112241) 112241
33 टीप (112027) 112027
34 दारानगर A (112482) 112482
35 नवलपुर (112235) 112235
36 निजामतपुरा ए0 (112503) 112503
37 निजामपुर खोडा ए0 (112347) 112347
38 पुरूषोत्तमपुर (112098) 112098
39 फरीदपुर सल्लू (112340) 112340
40 फिरोजपुर दरगू (112232) 112232
41 फिरोजपुरनरोत्तमए0 (112230) 112230
42 बरकला (112215) 112215
43 बिजनौर-A (112238) 112238
44 भगवतीपुर (112110) 112110
45 मदसूदनपुर बहादर (112216) 112216
46 महमूदपुर डुंगर (112118) 112118
47 मानवाला (112014) 112014
48 मानशाहपुर-A (112141) 112141
49 मीरापुर खद्दर (112100) 112100
50 मोहनपुर (112099) 112099
51 रणजीतपुर (112234) 112234
52 रफीउलनगरउर्फरावली (112136) 112136
53 रसूलपुरपित्तनका ए0 (112352) 112352
54 रामनगर (112015) 112015
55 रामपुर ठकरा (112329) 112329
56 राम सहाय वाला (112013) 112013
57 लाडपुरलतीफपुर (112115) 112115
58 शकूरपुर (112109) 112109
59 शब्बीरवाला (112339) 112339
60 शरीफपुर खद्दर (112114) 112114
61 शहजादपुर-A (112139) 112139
62 शाहपुर खादर A (112017) 112017
63 शाहपुर खादर बी0ए0 (112020) 112020
64 शिकोहाबाद (112088) 112088
65 शेखपुर चमरा (112331) 112331
66 सिहोरानिजामाबादA (112016) 112016
67 सुक्खापुर (112024) 112024
68 सुखदेवपुर खड़क (112117) 112117
69 सुल्तानपुर खद्दर (112097) 112097
70 सैफपुर खादर (112028) 112028
71 हिम्मतपुर बेला (112012) 112012
72 हिरदेरामपुर खादर (112089) 112089
Total 72
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.