राजस्व सर्वे ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 आखा खेडी (111367) 111367
2 उजयाली कलाँ अह (111435) 111435
3 उजयाली खर्द अहत् (111428) 111428
4 कल्याणपुर अहतमाल (111360) 111360
5 खानजहाँपुर (111441) 111441
6 गावडी अहतमाली (111427) 111427
7 गांवड़ी गैर अह (111426) 111426
8 जलालपुर बेहडा (111366) 111366
9 धर्मपुरा कदीम (111454) 111454
10 धर्मपुरा जदीद (111442) 111442
11 नरूल्ला पुर (111368) 111368
12 नवलपुर (111417) 111417
13 बरामदा हाजीपुर (111326) 111326
14 मजलिसपुर (111323) 111323
15 महमूदपुर डूंगर (111361) 111361
16 रणजीतपुर (111418) 111418
17 रामपुर ठकरा (111436) 111436
18 लुकादड़ी (111325) 111325
19 शिवपुरी (111362) 111362
20 शेखपुर चमरा (111440) 111440
Total 20
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.