राजस्व चकबंदी ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 करमहा (184271) 184271
2 कोइलाडाड़ (184248) 184248
3 कोल्‍हुई (184167) 184167
4 धानी (184262) 184262
5 पिपरा परसौनी (184170) 184170
6 पुरन्‍दरपुर (184276) 184276
7 पोखरभिण्डा (184323) 184323
8 बरगाहपुर (184273) 184273
9 बैसार (184272) 184272
10 रसोइया (184201) 184201
11 लेहड़ा (184231) 184231
12 विश्रामपुर (184204) 184204
Total 12
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.