राजस्व चकबंदी ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 कस्‍बा झालू (112464) 112464
2 कस्‍बा बिजनौर (112334) 112334
3 कस्‍बा हल्‍दौर (112531) 112531
4 छाछरी टीप (112517) 112517
5 फरीदपुर काजी (112239) 112239
Total 5
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.