भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 183009312024004918949 अंधियारी 00102, 00103 जगन्नाथ 204मि, 207मि 288000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-03-2024
2 183009312024004818949 चौबेपुर, मछली गांव नानकार 00435, 00444 रामबुझारत, राम बुझारत 438, 729 184000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-03-2024
3 183009312024004718949 चांदपुर दुगर्ा, धुसवा खास 00005, 00049, 00194, 00195 रामजियावन, राम जियावन 2593, 271, 300, 302क, 305ख, 348क 202000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024
4 183009312024004618949 कुड़ासन 00025, 00027, 00028, 00037 अर्जुन प्रसाद 670, 683, 691, 958, 962 583000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024
5 183009312024004518949 तेन्दुवा कलां 00035 धनीराम, श्रीमती मंजू 163 190000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024
6 183009312024004418949 तेन्दुवा कलां 00067, 00141 पप्पू सिंह 183मि, 291, 61, 62, 81मि 233000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024
7 183009312024004318949 फिरेाज पुर, मिश्रौलिया गोसाई, लोहरौली दयाशकर 00003, 00021, 00022, 00210, 00253 आफतअली, आफत अली, आफत अली 183, 184, 3, 4, 40मि 181000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024
8 183009312024004218949 कुड़ासन, तेन्दुवा कलां, देवरिया 00042, 00043, 00044, 00051, 00518 झिनका उर्फ़ कबुतरा देवी, झिनका उर्फ कबूतरा देवी, श्रीमती झिनका उर्फ कबूतरा देवी 142मि, 168ङ, 214, 215, 237क, 258ख, 259क, 260, 297मि, 316, 960 981000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024
9 183009312024004118949 उपाध्यायपुर ग्रंट, चौबेपुर 00052, 00058, 00229, 00340, 00375, 00441, 00689, 00690 ललका देवी, श्रीमती ललकादेवी, श्रीमती ललका देवी 265, 354मि., 359, 361, 372, 373, 374, 379, 851ख, 851मि, 853क, 853छ, 853ज, 864 995000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024
10 183009312024004018949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00363 बच्‍छराज, ब्रहमादीन 510मि 166000.00 AGRI LAND DEVELOPMENT - भूमि सुधार 26-02-2024 18-04-2024
11 183009312024003818949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00363 बच्‍छराज, ब्रहमादीन 510मि 90998800000000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-02-2024
12 150009312024003918949 करनूपुर राजा 00262 श्रीमती लक्ष्मी देवी 516 885000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-02-2024 12-03-2024
13 183009312024003718949 करनूपुर राजा 00020 अम्‍बरीश तिवारी 135 252000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-02-2024 12-03-2024
14 183009312024003618949 करनूपुर राजा 00138 शिव कुमार उर्फ आफत 276, 307 589000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 19-02-2024 12-03-2024
15 183009312024003518949 कुड़ासन, तेन्दुवा कलां, देवरिया 00039, 00136, 00139, 00144, 00188, 00544 सुभाषचन्द्र, सुभाष चन्द्र 168ग, 168च, 207, 272, 338, 635, 64, 93 307000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
16 183009312024003418949 दतौली 00096, 00465, 00467, 00468 श्रीमती शारदा देवी 932, 935मि, 941मि, 992मि 307000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
17 183009312024003318949 करनूपुर राजा 00230, 00231 दिनेश कुमार, दिनेश कुमार , श्रीमती सरोजा देवी 297, 404, 576 166000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
18 183009312024003218949 तेन्दुवा कलां, देवरिया 00055, 00157 श्रीमती कृ ष्णादेवी, श्रीमती कृष्णा देवी 237ग, 332 184000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
19 183009312024003118949 धुसवा खास 00585 बिण्णुप्रसाद 2755 323000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
20 183009312024003018949 चौबेपुर 00388 राजेश कुमार 358, 366 184000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
21 183009312024002918949 कुड़ासन 00035, 00036 अंगद राम 626, 638, 647, 986मि. 342000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
22 183009312024002818949 करनूपुर राजा, तेन्दुवा कलां 00009, 00019 ओमप्रकाश, ओंमप्रकाश 52, 90 228000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
23 183009312024002318949 तेन्दुवा कलां 00067, 00141 विजय सिंह 183मि, 291, 61, 62, 81मि 200000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-02-2024 12-03-2024
24 183009312024001918949 करनूपुर राजा 00163 हरी शंकर शुक्ला 424, 443, 463 197000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
25 183009312024001818949 तेन्दुवा कलां, देवरिया 00024, 00037 आशा उर्फ मनोकान्‍ती, जसकरन उर्फ भुजऊ 211, 50 298000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
26 183009312024001718949 बसवरिया मेहरबान, मछली गांव नानकार, मरौचा, मिश्रौलिया गोसाई 00026, 00069, 00168, 00184, 00291, 00429, 00457 रामसिगार, रामसिंगार 100कमि, 139, 151, 157, 183मि, 344, 374, 4 736000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
27 183009312024001618949 भवाजिद पुर 00115 चिंतामणि 429 175000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
28 183009312024001518949 उपाध्यायपुर ग्रंट, मेचुका 00125, 00457, 00631, 00794, 00795 रामउग्गर, रामउग्रह, राम उग्रह 40, 580, 693क, 693ख, 700क, 712, 721, 763 613000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
29 183009312024001418949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00342, 00343, 00436, 00437, 00563, 00564, 00565 राजाराज, राजाराम 220ख, 225, 226, 227क, 235, 237, 255, 256, 258, 287मि, 290, 510मि 175000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 18-04-2024
30 183009312024001318949 कुड़ासन 00035, 00036 अंगद राम 626, 638, 647, 986मि. 342000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
31 183009312024001218949 तेन्दुवा कलां, धुसवा खास 00126, 01348 श्रीमती मालती, श्रीमती मालतीदेवी 356ख, 749 276000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
32 183009312024001118949 करनूपुर राजा 00108 फौजदार 357 613000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-01-2024 12-03-2024
33 183009312024000918949 करनूपुर राजा 00117 बम बहादुर 180 202000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-01-2024 27-02-2024
34 183009312024000818949 रानीपुर 00019, 00132 राम अदालत, राम अदालत 300, 301, 327, 330 767000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-01-2024 25-02-2024
35 183009312024000718949 कछवन बुजुर्ग, हथियागढ़ 00210, 00879 रंजना देवी, श्रीमती रंजना देवी 452, 851 176000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-01-2024 27-02-2024
36 183009312024000618949 दुबौली रामचरन, ललकपुर 00024, 00049, 00052, 00053, 00054, 00099, 00238 वीरेन्द्र कुमार 120, 124, 125, 126, 128, 133, 141, 144, 152 175000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 11-01-2024
37 183009312024000518949 मेचुका 00084 सतीश कुमार 105 270000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 11-01-2024
38 183009312024000218949 चौबेपुर, मछली गांव नानकार 00132, 00133, 00180, 00427 घनश्याम 431, 696, 697, 721, 740, 773, 859, 860, 862, 964क 970000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 11-01-2024
39 183009312024000118949 मछली गांव नानकार 00506 श्रीमती उर्मिला देवी 335 600000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 11-01-2024
40 183009312023013918949 धुसवा खास 01394 मस्तराम, श्रीमती शुशीला देवी 1082, 970 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-12-2023 23-12-2023
41 183009312023013818949 चौबेपुर, मछली गांव नानकार 00165, 00185 दिनेश कुमार 582, 769, 770, 821 250000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-12-2023 23-12-2023
42 183009312023013618949 मरौचा 00040 अनिल कुमार, श्रीमती सुन्दरपती 194, 312 296000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 23-12-2023
43 183009312023013518949 मेचुका 00151 बालकराम 218, 263 166000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 23-12-2023
44 183009312023013118949 मिश्रौलिया गोसाई 00023 आसद अली 403, 414गमि, 86मि. 219000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 23-12-2023
45 183009312023012818949 कुड़ासन 00118, 00325, 00326 बबलू एवं शांति, बब्‍लू, श्रीमती शान्‍ती देवी 551, 578, 614, 615, 666, 685मि., 695, 698 167000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-11-2023 18-12-2023
46 183009312023012718949 मरौचा 00040 अनिल कुमार, श्रीमती सुन्दरपती 194, 312 296000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-11-2023 18-12-2023
47 183009312023012518949 अगया 00018 राम सरन 3ख, 5 193000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 23-11-2023
48 183009312023012418949 धुसवा खास 00621 बंशराज सिंह 626 207000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
49 183009312023012218949 दतौली 00143, 00144 शिवराम 281, 454, 456, 488 263000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
50 183009312023012118949 चौबेपुर 00232, 00241, 00242 राम छवि, राम छवि 664, 714, 715, 725 161000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 25-11-2023
51 183009312023012018949 चौबेपुर 00212 रोशन लाल 180, 510मि., 540 217000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-11-2023 25-11-2023
52 183009312023011718949 कुड़ासन 00009, 00350, 00351 गुलशन कुमार एवं विद्यावती, गुलशन कुमार एवं विद्यावती , गुलशन कुमार एवं विद्या वती 127, 208, 984 412000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-11-2023 25-11-2023
53 183009312023011618949 दतौली 00507, 00508 सुभाष चन्द्र 406, 885 414000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-11-2023 28-11-2023
54 183009312023011218949 चौबेपुर 00232, 00241, 00242 राम छवि 664, 714, 715, 725 161000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 04-11-2023 25-11-2023
55 183009312023011118949 दतौली 00198 कमला देवी 985 411000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 03-11-2023 28-11-2023
56 183009312023011018949 करनूपुर राजा, तेन्दुवा कलां, दतौली 00087, 00149, 00268, 00483, 00484 नवनीत कुमार, नवनीत शुक्‍ला, श्रीमती मायादेवी, श्रीमती माया देवी 116, 15, 180, 482, 496, 497, 504, 505, 537, 538, 580, 581, 583, 584, 586, 588, 590, 598, 6, 623 396000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-11-2023 28-11-2023
57 183009312023010918949 मछली गांव नानकार, मिश्रौलिया गोसाई 00157, 00249 बृजबिहारी 21अ, 21ब, 227 252000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-11-2023 28-11-2023
58 183009312023010818949 चौबेपुर 00388 चंद्रा देवी एवं राकेश कुमार 366 350000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-11-2023 25-11-2023
59 183009312023010718949 मछली गांव नानकार 00442, 00443 रामलोचन, राम लोचन 74चमि, 94 585000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-11-2023 28-11-2023
60 183009312023010618949 उपाध्यायपुर ग्रंट, कुड़ासन 00113, 00115, 00137, 00504, 00525, 00571 जगराम, जगराम वर्मा 192, 216क, 269, 270, 302, 61, 69, 72 679000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-10-2023 25-11-2023
61 183009312023010418949 तेन्दुवा कलां, धुसवा खास 00111, 00112, 00114, 00878, 00880, 00886, 00887, 00888 आनन्‍द शुक्‍ला, आनंद शुक्ला 142, 144, 161, 165, 172, 266, 619, 635, 636, 637, 645, 647 276000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 25-10-2023 04-11-2023
62 183009312023010318949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00005 अमरजीत 304, 305 184000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 25-10-2023 04-11-2023
63 183009312023010218949 कुड़ासन 00287, 00478 सुनीता पाण्डेय, सुनीता पांडेय 364, 508 341000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 19-10-2023 04-11-2023
64 183009312023010118949 दतौली 00073, 00074 गोकुल प्रसाद 355, 966 328000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 19-10-2023 04-11-2023
65 183009312023009918949 तेन्दुवा कलां, धुसवा खास 00111, 00112, 00114, 00878, 00880, 00886, 00887, 00888 दिनेश कुमार शुकला, दिनेश कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार शुक्‍ला 161, 165, 172, 266, 619, 635, 636, 637, 645, 647 196000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 19-10-2023 04-11-2023
66 183009312023010018949 तेन्दुवा कलां, धुसवा खास 00201, 01659 ह्रदय राम 169, 622 182000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 19-10-2023 04-11-2023
67 183009312023009818949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00072 गब्‍बू लाल 698ख, 853 256000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 18-10-2023 04-11-2023
68 183009312023009618949 दतौली 00114 जयन्त्री प्रसाद 274, 275, 63, 76 375000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 18-10-2023 04-11-2023
69 183009312023009518949 अंधियारी 00205, 00207 मुरलीधर 171, 205मि., 352 217000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 04-10-2023 13-10-2023
70 183009312023009418949 कुड़ासन 00127, 00257, 00373, 00374, 00375 रामसुख 1038ख, 120, 123मि., 457, 541, 542, 582, 697 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 04-10-2023 13-10-2023
71 183009312023009218949 धुसवा खास 01412 सन्‍तोष उर्फ जंगली 2594 271000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-09-2023 13-10-2023
72 183009312023009018949 करनूपुर राजा 00115 बनारसी लाल 258मि, 588 208000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-09-2023 13-10-2023
73 183009312023008918949 दतौली 00282 उमानाथ 99 360000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-09-2023 13-10-2023
74 183009312023008818949 कुड़ासन 00272, 00273, 00407 राजेन्द्र, राजेन्द्र कुमार 1039ख, 357, 772ख, 807, 986क 238000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 14-08-2023 20-08-2023
75 183009312023008718949 कुड़ासन, देवरिया, मेचुका 00003, 00006, 00010 लवकुश कुमार 128, 203मि., 6, 892 308000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-08-2023 20-08-2023
76 183009312023008618949 कुड़ासन, मेचुका 00053, 00156, 00243, 00347 सालिकराम 1029, 1052मि., 327मि., 333ख, 375मि. 299000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-08-2023 20-08-2023
77 183009312023008418949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00236, 00237, 00797 हरिशचन्द्र, हरिश्चन्द्र 244, 245, 246, 285, 384, 389, 458ख 450000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 21-07-2023 20-08-2023
78 183009312023008518949 कुड़ासन 00126, 00127, 00128 सजीव कुमार 697, 733, 762, 900 186000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-07-2023 20-08-2023
79 183009312023008118949 करनूपुर राजा 00115 बनारसी लाल 235, 258मि, 319, 588 208000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-05-2023 20-08-2023
80 183009312023008218949 दतौली 00282 उमानाथ 99 360000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-05-2023 20-08-2023
81 183009312023008018949 करनूपुर राजा 00293 चन्द्र शेखर 225 378000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-04-2023 13-10-2023
82 183009312023007818949 धुसवा खास 00083, 01395 आकर्ष कुमार सिह, शिवपती, श्रीमती शिवपती देवी 2530, 258, 272, 422 665000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-04-2023 13-10-2023
83 183009312023007718949 करनूपुर राजा 00003 राम प्रसाद 519 328000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-04-2023 13-10-2023
84 183009312023007618949 तेन्दुवा कलां, देवरिया 00099, 00115, 00131 राम रति, रामरती, शुभम उपाध्याय, शुभम उपाध्‍याय 131, 227, 29, 71, 97 227000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-04-2023 13-10-2023
85 183009312023007518949 दतौली 00062 उषा देवी 648, 825, 963क, 964, 968 245000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-04-2023 13-10-2023
86 183009312023007418949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00406, 00476, 00477 साहेबदीन, साहेवदीन 334, 48, 66मि, 73 206000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-04-2023 13-10-2023
87 183009312023004218949 करनूपुर राजा, तेन्दुवा कलां, दतौली 00087, 00149, 00150, 00268 दीपक, दीपककुमार, दीपक कुमार 116, 15, 251, 482, 496, 497, 504, 505, 580, 581, 583, 584, 586, 588, 590, 598, 6, 623 252000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-04-2023 13-10-2023
88 183009312023007318949 रानीपुर 00062, 00063, 00084, 00162 प्रहलाद 170, 345, 350, 354, 359, 388, 393 357000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 13-10-2023
89 183009312023007218949 दतौली 00109, 00110, 00321, 00454 ओम प्रकाश 677, 744, 807, 827 438000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 13-10-2023
90 183009312023007018949 तांबेपुर, तेन्दुवा कलां 00130, 00225 रानी देवी, सन्तोष कुमार, संतोष कुमार 484, 57 225000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 13-10-2023
91 183009312023006918949 करनूपुर राजा, भवाजिद पुर 00115, 00168 कृष्ण कुमार 429, 543ख, 572, 581, 589 287000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 13-10-2023
92 183009312023006818949 उपाध्यायपुर ग्रंट, कुड़ासन 00215, 00335, 00336 भरथे 585, 586, 676, 792 165000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 13-10-2023
93 183009312023006718949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00505, 00589, 00776, 00777 रामदेव, श्रीमती प्रेमा देवी 657मि., 688, 691क, 696, 699, 752, 754 162000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
94 183009312023006618949 दतौली 00444, 00465 श्रीमती उमिला तिवारी, श्रीमती उर्मिला तिवारी 939, 941मि 748000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
95 183009312023006518949 करनूपुर राजा 00081, 00082 राजेंद्र प्रसाद 376, 520, 525 185000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
96 183009312023006418949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00236, 00237, 00797 पटेश्वरी 244, 245, 246, 285, 384, 389, 458ख 543000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
97 183009312023006118949 करनूपुर राजा, धुसवा खास 00199, 00200, 00240, 00283 केतारनाथ 110क, 110ख, 362, 422, 433, 442क, 547, 577 503000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
98 183009312023006018949 कुड़ासन, देवरिया 00028, 00090 चन्द्रभाल 1059, 232, 997 450000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
99 183009312023004618949 चौबेपुर 00087 श्रीमती जामित्री सिंह 259 225000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
100 183009312023004118949 करनूपुर राजा 00013, 00092, 00093 श्रीमती सावित्री देवी 121, 134/628, 162मि., 191मि, 57 990000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
101 183009312023004018949 दुबौली रामचरन 00058 विजय प्रताप 123, 69मि 281000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
102 183009312023003918949 मरौचा 00022, 00023 केदारनाथ 108, 111, 123, 158, 183, 321, 322ख, 331, 84, 91ज, 99 984000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
103 183009312023003818949 उपाध्यायपुर ग्रंट, कुड़ासन 00112, 00146 जगप्रसाद, लाल बहादुर 388, 433, 445 244000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023 14-02-2024
104 183009312023005918949 करनूपुर राजा, धुसवा खास 00155, 00437, 00438 नकछेद सिह, नकछेदसिंह, नकछेद सिंह 392, 409, 597 429000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
105 183009312023003618949 धुसवा खास 00149, 01442, 01443 सत्यनरायन 1885, 257, 62. 185000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
106 183009312023003518949 कुड़ासन, देवरिया, मेचुका 00053, 00084, 00175 सतीश कुमार, सतीस कुमार 105, 37, 932 416000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
107 183009312023003218949 करनूपुर राजा 00217 रामसुफल 93, 94 332000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
108 183009312023003018949 करनूपुर राजा, तेन्दुवा कलां, दतौली 00087, 00149, 00150, 00268 श्रीमती शशिकान्ती देवी, श्रीमती शशिकांती देवी 116, 15, 251, 482, 496, 497, 504, 505, 580, 581, 583, 584, 586, 588, 590, 598, 6, 623 252000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
109 183009312023002818949 तेन्दुवा कलां 00153 श्रवण कुमार 180, 268 358000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
110 183009312023002718949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00348 मनीराम 306 228000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
111 183009312023002618949 धुसवा खास, मरौचा 00105, 00106, 01451 सददीक अली, सद्दीक अली 1206, 288, 77 443000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
112 183009312023002518949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00730 सत्यनरायन 310 607000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
113 183009312023002118949 करनूपुर राजा 00242 शुकरू 360, 362 585000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 16-08-2023
114 183009312023001918949 धुसवा खास 00953, 01044 राम जियावन, राम भवन 2811मि, 2818मि, 2840मि 200000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 12-08-2023
115 183009312023004418949 उपाध्यायपुर ग्रंट, मेचुका 00040, 00130, 00466, 00468, 00555 रामसजीवन, राम सजीवन, रामसवजीवन 2, 530., 533, 549, 677, 686ख, 777 180000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 12-08-2023
116 183009312023004918949 कुड़ासन 00035, 00036 अंगद राम 626, 638, 647, 986मि. 239000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 12-08-2023
117 183009312023005018949 करनूपुर राजा 00217 विजय कुमार 93, 94 332000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 12-08-2023
118 183009312023005118949 मिश्रौलिया गोसाई, ललकपुर, लोहरौली दयाशकर 00074, 00080, 00391, 00393 सुबेदार, सूबेदार 224, 23, 267, 288, 7 809000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 12-08-2023
119 183009312023005818949 धुसवा खास 00385 जनकराम 979 203000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 12-08-2023
120 183009312023005318949 धुसवा खास 00828 केशवराम 1081, 572, 902, 958क 250000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 12-08-2023
121 183009312023005418949 कुड़ासन, तेन्दुवा कलां, देवरिया, मरौचा 00084, 00105, 00110, 00262 दिनेश कुमार 102, 1039क, 196, 224, 302, 63, 986घ 236000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 11-08-2023
122 183009312023005518949 मेचुका 00048, 00051, 00211 श्रीमती कामेश्‍वरी देवी 104, 222, 6 335000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 11-08-2023
123 183009312023005618949 चौबेपुर, मछली गांव नानकार, मेचुका 00027, 00054, 00065 झिनकन प्रसाद, झिनके 111, 460, 751 173000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 11-08-2023
124 183009312023005718949 धुसवा खास 00578, 00579 बासदेव 2145मि., 2504 2060000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-04-2023 11-08-2023
125 183009312023001618949 दतौली 00249, 00472 -1, श्रीमती सुनीता देवी 287, 88 161000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-04-2023 11-08-2023
126 183009312023001718949 चौबेपुर 00111, 00493 चन्द्रशेखर, रिखई 169, 617, 621 522000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-04-2023 11-08-2023
127 183009312023001518949 धुसवा खास 00580, 01408 श्रीमती सिताऊ 669, 975, 976, 999 600000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
128 183009312023001318949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00061, 00135, 00314 जगदीश प्रसाद, पवन कुमार 295, 325, 379 337000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023 14-02-2024
129 183009312023001418949 कुड़ासन, मेचुका 00053, 00156, 00243, 00347 सालिकराम 1029, 1052मि., 327मि., 333ख, 375मि. 299000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
130 183009312023001218949 रानीपुर 00062, 00063, 00084, 00162 प्रहलाद 170, 345, 350, 354, 359, 388, 393 357000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
131 183009312023001018949 रानीपुर 00156 रामशब्द 380 361000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
132 183009312023000818949 तेन्दुवा कलां, देवरिया 00099, 00115, 00131 राम अजोर, शुभम उपाध्‍याय 131, 227, 29, 71, 97 227000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
133 183009312023000518949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00012, 00335, 00365 अशरफी, अशर्फी, अशर्फीलाल 586, 589, 676, 679 239000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
134 183009312023000618949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00239, 00241 पतिराज 212, 286 358000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
135 183009312023000718949 उपाध्यायपुर ग्रंट 00239, 00241 पतिराज 212, 286 358000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-04-2023 11-08-2023
136 183009312023000218949 कुड़ासन 00539, 00540 विराग 219, 505 664000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-04-2023 11-08-2023
137 183009312022001118949 तेन्दुवा कलां, देवरिया 00038, 00048 महेश दत्‍त 18, 196, 303, 75 333000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 20-09-2022 09-08-2023
138 183009312022000818949 चौबेपुर 00348 सीताराम 223 142000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 20-09-2022 09-08-2023
139 183009312022000718949 चौबेपुर 00348 सीताराम 223 142000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 20-09-2022 09-08-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow