भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1425277 1425277 0
D 12017 12017 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1399873 1382140 17733 0
D 11745 5957 602 5186
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 25404 17974 4120 3310
D 272 143 66 63
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1417847 1357732 19343 40772
D 11888 10345 67 1476
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1357732 1335568 22164
D 10345 9878 467
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 66246
D 2006
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( बैंक वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      जिला वार रिपोर्ट   

क्रमांक बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
1 Unnao District Cooperative Bank Ltd HILAULI, UNNAO 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
2 Unnao District Cooperative Bank Ltd Achalganj, UNNAO 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
3 Unnao District Cooperative Bank Ltd BHAGWANTNAGAR, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unnao District Cooperative Bank Ltd F - 84, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Unnao District Cooperative Bank Ltd ASHOHA, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Unnao District Cooperative Bank Ltd SHUKLAGANJ, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Unnao District Cooperative Bank Ltd BANGARMAU, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Unnao District Cooperative Bank Ltd BIGHAPUR, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Unnao District Cooperative Bank Ltd AURAS, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Unnao District Cooperative Bank Ltd SAFIPUR, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Unnao District Cooperative Bank Ltd BARA, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Unnao District Cooperative Bank Ltd MIYAGANJ, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Unnao District Cooperative Bank Ltd EVENING BRANCH, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Unnao District Cooperative Bank Ltd PURWA, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Unnao District Cooperative Bank Ltd MAIN BRANCH, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Unnao District Cooperative Bank Ltd NAWABGANJ, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Unnao District Cooperative Bank Ltd HASANGANJ, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Unnao District Cooperative Bank Ltd GANJMURADABAD, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Unnao District Cooperative Bank Ltd BICHHIYA, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Unnao District Cooperative Bank Ltd achalganj, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Unnao District Cooperative Bank Ltd ACHALGANJ, UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow