राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Serial No. District Name (Hindi) Tehsil Name (Hindi) Total Village Total Chakbandi Village Total Survey Village Khatauni Village
1 कौशाम्बी(174) चायल(00887) 267 53 0 214
2 कौशाम्बी(174) मंझनपुर(00886) 315 13 0 302
3 कौशाम्बी(174) सिराथू(00885) 297 10 0 287

Total 3 879 76 0 803
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.