राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Serial No. District Name (Hindi) Tehsil Name (Hindi) Total Village Total Chakbandi Village Total Survey Village Khatauni Village
1 मथुरा(145) गोवर्धन(01048) 93 0 0 93
2 मथुरा(145) छाता(00761) 179 0 0 179
3 मथुरा(145) महावन(00763) 168 5 0 163
4 मथुरा(145) मांट(00762) 268 8 33 227
5 मथुरा(145) सदर(00764) 197 3 0 194

Total 5 905 16 33 856
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.