राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Serial No. District Name (Hindi) Tehsil Name (Hindi) Total Village Total Chakbandi Village Total Survey Village Khatauni Village
1 अलीगढ़(143) अतरोली(00754) 313 77 0 236
2 अलीगढ़(143) इगलास(00756) 188 2 0 186
3 अलीगढ़(143) कोल(00755) 399 1 0 398
4 अलीगढ़(143) खैर(00752) 182 0 0 182
5 अलीगढ़(143) गभाना(00753) 159 0 0 159

Total 5 1241 80 0 1161
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.