राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Serial No. District Name (Hindi) Tehsil Name (Hindi) Total Village Total Chakbandi Village Total Survey Village Khatauni Village
1 बागपत(139) खेकडा(00737) 57 0 4 53
2 बागपत(139) बडौत(00735) 171 4 10 157
3 बागपत(139) बागपत(00736) 123 1 7 115

Total 3 351 5 21 325
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.