राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Serial No. District Name (Hindi) Tehsil Name (Hindi) Total Village Total Chakbandi Village Total Survey Village Khatauni Village
1 रामपुर(136) टाण्डा(00724) 159 9 0 150
2 रामपुर(136) बिलासपुर(00725) 219 7 0 212
3 रामपुर(136) मिलक(00728) 208 1 0 207
4 रामपुर(136) शाहवाद(00727) 211 4 0 207
5 रामपुर(136) सदर(00726) 211 2 0 209
6 रामपुर(136) स्वार(00723) 194 5 0 189

Total 6 1202 28 0 1174
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.