राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Serial No. District Name (Hindi) Tehsil Name (Hindi) Total Village Total Chakbandi Village Total Survey Village Khatauni Village
1 सहारनपुर(132) देवबन्द(00704) 248 9 0 239
2 सहारनपुर(132) नकुड़(00703) 419 32 20 367
3 सहारनपुर(132) बेहट(00701) 327 8 0 319
4 सहारनपुर(132) रामपुर मनिहारान(00705) 196 8 0 188
5 सहारनपुर(132) सहारनपुर(00702) 473 7 0 466

Total 5 1663 64 20 1579
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.