राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 206 शामली 00706 कैराना Kairana
2 206 शामली 00707 शामली Shamli
3 206 शामली 01039 ऊन Unn
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.