राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Sambhal(205) चन्दौसी चन्दौसी
2 Sambhal(205) गुन्नौर गुन्नौर
3 Sambhal(205) सम्भल सम्भल

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.