राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 205 सम्भल 00722 चन्दौसी Chandausi
2 205 सम्भल 00778 गुन्नौर Gunnaur
3 205 सम्भल 00721 सम्भल Sambhal
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.