राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 201 एटा 01007 अलीगंज Aliganj
2 201 एटा 01008 एटा Eta
3 201 एटा 01009 जलेसर Jlesr
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.