राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 199 मिर्जापुर 01003 चुनार Chunar
2 199 मिर्जापुर 01001 लालगंज Lalganj
3 199 मिर्जापुर 01002 मडिहान Marihan
4 199 मिर्जापुर 01000 सदर Mirzapur
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.