राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Ballia(193) बलिया सदर बलिया सदर
2 Ballia(193) बाँसडीह बाँसडीह
3 Ballia(193) बैरिया बैरिया
4 Ballia(193) बेल्थरा रोड बेल्थरा रोड
5 Ballia(193) रसड़ा रसड़ा
6 Ballia(193) सिकन्दरपुर सिकन्दरपुर

Total 6 6

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.