राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 190 देवरिया 00963 भाटपाररानी Batparrani
2 190 देवरिया 00961 बरहज Brhaz
3 190 देवरिया 00959 देवरिया Deoria
4 190 देवरिया 00960 रुद्रपुर Rudrapur
5 190 देवरिया 00962 सलेमपुर Slempur
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.