राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Kushinagar(189) हाटा हाटा
2 Kushinagar(189) कप्तानगंज कप्तानगंज
3 Kushinagar(189) कसया कसया
4 Kushinagar(189) खड्डा खड्डा
5 Kushinagar(189) पडरौना पडरौना
6 Kushinagar(189) तमकुही राज तमकुही राज

Total 6 6

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.