राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Gorakhpur(188) बाँसगांव बाँसगांव
2 Gorakhpur(188) कैम्पियरगंज कैम्पियरगंज
3 Gorakhpur(188) चौरीचौरा चौरीचौरा
4 Gorakhpur(188) गोला गोला
5 Gorakhpur(188) सदर सदर
6 Gorakhpur(188) खजनी खजनी
7 Gorakhpur(188) सहजनवां सहजनवां

Total 7 7

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.