राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 188 गोरखपुर 00952 बाँसगांव Bansgaon
2 188 गोरखपुर 00948 कैम्पियरगंज Campierganj
3 188 गोरखपुर 00951 चौरीचौरा Chauri Chaura
4 188 गोरखपुर 00954 गोला Gola
5 188 गोरखपुर 00950 सदर Gorakhpur
6 188 गोरखपुर 00953 खजनी Khajni
7 188 गोरखपुर 00949 सहजनवां Sahjanwa
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.