राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 185 बस्ती 00937 भानपुर Banpur
2 185 बस्ती 00939 बस्ती Basti
3 185 बस्ती 00938 हरैया Hraya
4 185 बस्ती 00940 रूधौली Rudhauli
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.