राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Basti(185) बस्ती बस्ती
2 Basti(185) भानपुर भानपुर
3 Basti(185) हरैया हरैया
4 Basti(185) रूधौली रूधौली

Total 4 4

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.