राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 182 बलरामपुर 00925 बलरामपुर Balrampur
2 182 बलरामपुर 00926 तुलसीपुर Tulsipur
3 182 बलरामपुर 00927 उतरौला Utrula
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.