राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Shravasti(181) भिनगा भिनगा
2 Shravasti(181) इकौना इकौना
3 Shravasti(181) जमुनहा जमुनहा

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.