राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 178 अम्बेदकरनगर 00910 अकबरपुर Akbarpur
2 178 अम्बेदकरनगर 00908 आलापुर Alapur
3 178 अम्बेदकरनगर 00911 भीटी Biti
4 178 अम्बेदकरनगर 00909 जलालपुर Jalalpur
5 178 अम्बेदकरनगर 00907 टाण्डा Tanda
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.