राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 177 फैजाबाद 00906 बीकापुर Bikapur
2 177 फैजाबाद 00905 सदर Faizabad
3 177 फैजाबाद 00903 मिल्कीपुर Milkipur
4 177 फैजाबाद 00902 रूदौली Rudauli
5 177 फैजाबाद 00904 सोहावल Sohwal
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.