राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Allahabad(175) सदर सदर
2 Allahabad(175) बारा बारा
3 Allahabad(175) हंडिया हंडिया
4 Allahabad(175) करछना करछना
5 Allahabad(175) कोरांव कोरांव
6 Allahabad(175) मेजा मेजा
7 Allahabad(175) फूलपुर फूलपुर
8 Allahabad(175) सोरांव सोरांव

Total 8 8

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.