राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 174 कौशाम्बी 00887 चायल Chayal
2 174 कौशाम्बी 00886 मंझनपुर Manjhanpur
3 174 कौशाम्बी 00885 सिराथू Sirathu
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.