राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Kaushambhi(174) चायल चायल
2 Kaushambhi(174) मंझनपुर मंझनपुर
3 Kaushambhi(174) सिराथू सिराथू

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.