राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 173 प्रतापगढ 00881 कुण्डा Kunda
2 173 प्रतापगढ 00880 लालगंज Lalganj
3 173 प्रतापगढ 00883 पटटी Patti
4 173 प्रतापगढ 00882 प्रतापगढ़ Pratapgarh
5 173 प्रतापगढ 00884 रानीगंज Raniganj
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.