राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Fatehpur(172) बिन्दकी बिन्दकी
2 Fatehpur(172) फतेहपुर सदर फतेहपुर सदर
3 Fatehpur(172) खागा खागा

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.