राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 172 फतेहपुर 00877 बिन्दकी Bindki
2 172 फतेहपुर 00878 फतेहपुर सदर Fatehpur Sadar
3 172 फतेहपुर 00879 खागा Khaga
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.