राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Banda(170) अतर्रा अतर्रा
2 Banda(170) बबेरू बबेरू
3 Banda(170) बाँदा बाँदा
4 Banda(170) नरैनी नरैनी
5 Banda(170) पैलानी पैलानी

Total 5 5

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.