राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 170 बाँदा 00873 अतर्रा Atarra
2 170 बाँदा 00872 बबेरू Baberu
3 170 बाँदा 00871 बाँदा Banda
4 170 बाँदा 00874 नरैनी Nraini
5 170 बाँदा 01029 पैलानी Pailani
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.