राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 169 महोबा 00869 चरखारी Charkhari
2 169 महोबा 00868 कुलपहाङ Kulpahar
3 169 महोबा 00870 महोबा Mahoba
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.