राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Lalitpur(167) ललितपुर ललितपुर
2 Lalitpur(167) मडावरा मडावरा
3 Lalitpur(167) महरौनी महरौनी
4 Lalitpur(167) पाली पाली
5 Lalitpur(167) तालबेहट तालबेहट

Total 5 5

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.