राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 167 ललितपुर 00862 ललितपुर Lalitpur
2 167 ललितपुर 01047 मडावरा Madawara
3 167 ललितपुर 00863 महरौनी Mahruni
4 167 ललितपुर 01046 पाली Pali
5 167 ललितपुर 00861 तालबेहट Talbeht
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.