राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 165 जालौन 00852 जालौन Jalaun
2 165 जालौन 00853 कालपी Kalpi
3 165 जालौन 00855 कोंच Konch
4 165 जालौन 00851 माधौगढ़ Madhogarh
5 165 जालौन 00854 उरई Orai
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.