राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 164 कानपुर नगर 00848 बिल्हौर Bilhaur
2 164 कानपुर नगर 00850 घाटमपुर Ghatampur
3 164 कानपुर नगर 00849 कानपुर सदर Kanpur Sadar
4 164 कानपुर नगर 01049 नरवल Narval
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.