राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Kanpurdehat(163) अकबरपुर अकबरपुर
2 Kanpurdehat(163) भोगनीपुर भोगनीपुर
3 Kanpurdehat(163) डेरापुर डेरापुर
4 Kanpurdehat(163) मैथा मैथा
5 Kanpurdehat(163) रसूलाबाद रसूलाबाद
6 Kanpurdehat(163) सिकन्दरा सिकन्दरा

Total 6 6

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.