राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 161 इटावा 00839 भरथना Bharthana
2 161 इटावा 00840 चकरनगर Chakarnagar
3 161 इटावा 00838 इटावा Etawah
4 161 इटावा 00836 जसवंतनगर Jaswantnagar
5 161 इटावा 00837 सैफई Saifai
6 161 इटावा 01013 ताखा Takha
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.