राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 160 कन्नौज 00833 छिबरामऊ Chhibramau
2 160 कन्नौज 00834 कन्नौज Kannauj
3 160 कन्नौज 00835 तिर्वा Tirwa
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.