राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 159 फर्रूखाबाद 00831 अमृतपुर Amritpur
2 159 फर्रूखाबाद 00832 र्फरुखाबाद Farrukhabad
3 159 फर्रूखाबाद 00830 कायमगंज Kaymganj
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.