राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Raebareli(158) डलमऊ डलमऊ
2 Raebareli(158) लाल गंज लाल गंज
3 Raebareli(158) महराजगंज महराजगंज
4 Raebareli(158) रायबरेली रायबरेली
5 Raebareli(158) सलोन सलोन
6 Raebareli(158) ऊँचाहार ऊँचाहार

Total 6 6

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.