राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Unnao(156) बांगरमऊ बांगरमऊ
2 Unnao(156) बीघापुर बीघापुर
3 Unnao(156) हसनगंज हसनगंज
4 Unnao(156) पुरवा पुरवा
5 Unnao(156) सफीपुर सफीपुर
6 Unnao(156) उन्नाव उन्नाव

Total 6 6

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.