राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 151 पीलीभीत 01059 अमरिया Amariya
2 151 पीलीभीत 00791 बीसलपुर Bisalpur
3 151 पीलीभीत 01057 कलीनगर Kalinagar
4 151 पीलीभीत 00790 पीलीभीत Pilibhit
5 151 पीलीभीत 00792 पूरनपुर Puranpur
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.