राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Mainpuri(148) भोगांव भोगांव
2 Mainpuri(148) घिरोर घिरोर
3 Mainpuri(148) करहल करहल
4 Mainpuri(148) किशनी किशनी
5 Mainpuri(148) कुरावली कुरावली
6 Mainpuri(148) मैनपुरी मैनपुरी

Total 6 6

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.