राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 145 मथुरा 00761 छाता Chhata
2 145 मथुरा 01048 गोवर्धन Govardhan
3 145 मथुरा 00763 महावन Mahavan
4 145 मथुरा 00762 मांट Mat
5 145 मथुरा 00764 सदर Mathura
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.