राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 144 हाथरस 00759 हाथरस Hathras
2 144 हाथरस 00760 सादाबाद Sadabad
3 144 हाथरस 00757 सासनी Sasni
4 144 हाथरस 00758 सिकन्दराराऊ Siknderarau
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.