राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 143 अलीगढ़ 00754 अतरोली Atrauli
2 143 अलीगढ़ 00753 गभाना Gabhana
3 143 अलीगढ़ 00756 इगलास Iglas
4 143 अलीगढ़ 00752 खैर Khair
5 143 अलीगढ़ 00755 कोल Koil
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.