राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Bulandshahar(142) अनूपशहर अनूपशहर
2 Bulandshahar(142) बुलन्दशहर बुलन्दशहर
3 Bulandshahar(142) डिबाई डिबाई
4 Bulandshahar(142) खुर्जा खुर्जा
5 Bulandshahar(142) शिकारपुर शिकारपुर
6 Bulandshahar(142) स्याना स्याना
7 Bulandshahar(142) सिकन्द्राबाद सिकन्द्राबाद

Total 7 7

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.